Programe de finantare

Administrația Fondului Cultural Național organizează anual o singură sesiune de finanțare destinată susținerii proiectelor editoriale, lansată de obicei pe 2 mai. Această sesiune reglementată de legea privind susținerea și promovarea culturii scrise (legea 186/2003), se derulează în baza unui buget alocat în fiecare an de Ministerul Culturii, prin subvenție de la bugetul de stat, în funcție de resursele existente.

Prin cultura scrisă se înțelege domeniul de referință care cuprinde cărți, reviste și alte publicații, tipărite sau online, având caracter literar-artistic, tehnico-științific, editate pe orice suport.

Sesiunile demarează în urma apelului public de participare cu o perioadă de 30 de zile pentru înscrierea ofertelor culturale.

Ariile tematice pentru fiecare sesiune sunt stabilite de către Consiliul Administraţiei Fondului Cultural Naţional, în acord cu strategia şi priorităţile de finanţare.

Mai multe detalii: https://www.afcn.ro/finantari-proiecte-editoriale.html

Primul apel al MIPE din cadrul PNRR pentru investiții în turism și cultură

HOTĂRÂRE nr. 209 din 14 februarie 2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat în data de 25.02.2022 metodologia aferentă procedurii de selecție pentru identificarea obiectivelor celor 12 rute culturale. Investiția presupune 2 tipuri de intervenții: promovarea a 300 de obiective turistice/culturale și restaurarea a 225 de obiective.

Solicitanții eligibili au 14 zile la dispoziție pentru a transmite fișa obiectivului și documentele suport conform metodologiei.

Componenta 11. „Turism și cultură” din cadrul PNRR are ca obiectiv sporirea coeziunii sociale, economice și teritoriale și crearea de noi locuri de muncă, de a atrage investiții ce generează valoare adăugată stimulând dezvoltarea socială și culturală. Investiția nr.1 „Promovarea celor 12 rute turistice/culturale” din cadrul Componentei 11 presupune sprijin financiar în valoare de 103,5 mil. euro pentru promovarea a 12 rute și modernizarea /reabilitarea siturilor turistice cu impact național și internațional incluse în acestea, identificate în zonele considerate a fi destinații optime. Rutele aferente Investiției 1 vor avea 2 componente importante după cum urmează:

 1. Componenta de promovare prin intermediul digitalizării rutelor, semnalistică, aplicații pentru telefon;
 2. Componenta de restaurare, revitalizare, construire.

Sesiunea de finantare octombrie 2021 - februarie 2022

Sesiunea curentă a Apelului de proiecte finanțate prin Timbrul Monumentelor Istorice a fost lansată la data de 11 octombrie 2021 și este deschisă până la 1 februarie 2022 - termenul limită pentru depunerea cererilor de finanțare.
Cererile de finanțare pentru cele 4 subprograme pot fi încărcate. 
 
Fiecare subprogram al Apelului 1/2022 are condiții specifice de eligibilitate și vă invităm să consultați pagina www.patrimoniu.ro/timbru pentru studierea documentației aferente înscrierii cu proiecte și a criteriilor pentru acordarea finanțării.

Suma maximă care poate fi solicitată pentru finanțarea unui proiect este de 200.000 Lei pentru sub-programul Intervenții de urgență (IU); 140.000 lei pentru sup-programul Proiectare; 100.000 Lei pentru sup-programul Roșia Montană, patrimoniu mondial în pericol, respectiv 100.000 Lei pentru sup-programul Timișoara, Capitală Europeană a Culturii.

Termenul limită
 pentru participarea în sesiunea curentă de finanțare este 1 februarie 2022, ora 16:00, iar depunerea cererilor de finanțare se va desfășura exclusiv online, începând cu 1 decembrie 2021 pe platforma https://tmi.patrimoniu.ro. 

Miercuri, 17 noiembrie are loc prima sesiune de clarificare a Apelului de proiecte finanțate prin Timbrul Monumentelor Istorice (sesiunea I / 2022)

Link-ul pentru înregistrare este disponibil AICI.
O finanțare totală în valoare de 5.000.000 lei este disponibilă pentru proiecte care se înscriu în cele patru categorii, și anume: 1) intervenții de urgență (1.500.000 lei), 2) pregătirea documentațiilor tehnico-economice pentru restaurarea monumentelor istorice (1.000.000 lei); 3) Roșia Montană, patrimoniu mondial în pericol – lucrări de întreținere și reparații curente (1.000.000 lei), respectiv 4) Timișoara, Capitală Europeană a Culturii – lucrări de întreținere și reparații curente (1.000.000 lei).
 
Priorităţile anuale ale INP în vederea finanţării prin TMI, pentru 2022 sunt punerea în siguranţă a monumentelor istorice în pericol; angajarea comunităţilor patrimoniale şi a comunităţilor locale în protejarea monumentelor istorice și contribuţia la programe naţionale şi europene dedicate patrimoniului cultural. Prin urmare, primele două apeluri – intervenții de urgență și proiectare (elaborarea documentației tehnico-economice pentru restaurare) – au adresabilitate națională, în timp ce apelurile tematice vin să sprijine eforturile de recuperare și punere în valoare a patrimoniului construit, în contextul unor proiecte mai ample de promovare și de dezvoltare locală prin intermediul patrimoniului cultural.
Mai multe detalii AICI

Preînscrierea în aplicație pentru Măsura 1 – microgranturi începe din 18 octombrie 2021, măsura urmând a fi lansată la data de 25 octombrie a.c.

Măsura 1 „Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile” din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, cu completările și modificările ulterioare, va fi relansată în data de 25 octombrie 2021, ora 10:00, informează Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT).
Din data de 18 octombrie 2021, va începe etapa de preînscriere pe platforma https://granturi.imm.gov.ro/auth/login, când aplicația va permite crearea profilului, user-ului și parolei, pentru noile categorii de beneficiari. Aceștia vor înregistra cu semnătură electronică atât datele reprezentantului legal/împuternicit, cât și datele firmei înființate în anul 2019/II/IF/profesii liberale. Se vor putea înregistra și ceilalți aplicanți eligibili care nu aveau cont pe platforma electronică.

Relansarea Măsurii 1 are loc la data de 25 octombrie 2021, începând cu ora 10.00, timp de 30 zile calendaristice, până la ora 20.00 a ultimei zile de înscriere, cu posibilitatea de prelungire a termenului până la epuizarea bugetului.

                                                           Domenii de activitate eligibile în cadrul Măsurii 1

 

 16. PRELUCRAREA LEMNULUI, FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN ȘI PLUTĂ, CU EXCEPȚIA MOBILEI; FABRICAREA ARTICOLELOR DIN PAIE ȘI DIN ALTE MATERIALE VEGETALE ÎMPLETITE

1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi alte materiale vegetale împletite

 18. TIPĂRIREA ŞI REPRODUCEREA PE SUPORŢI A ÎNREGISTRĂRILOR

1811 Tipărirea ziarelor

1812 Alte activităţi de tipărire n.c.a.

1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire

1814 Legătorie şi servicii conexe

1820 Reproducerea înregistrărilor

 23. FABRICAREA ALTOR PRODUSE DIN MINERALE NEMETALICE

2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental

2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.

 26. FABRICAREA CALCULATOARELOR ŞI A PRODUSELOR ELECTRONICE ŞI OPTICE

2680 Fabricarea suporţilor magnetici şi optici destinaţi înregistrărilor

 32. ALTE ACTIVITĂŢI INDUSTRIALE n.c.a.

3212 Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioase

3213 Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare

3220 Fabricarea instrumentelor muzicale

3230 Fabricarea articolelor pentru sport

3240 Fabricarea jocurilor şi jucăriilor

3250 Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi stomatologice

3299 Fabricarea altor produselor manufacturiere n.c.a.

47. COMERŢ CU AMĂNUNTUL, CU EXCEPŢIA AUTOVEHICULELOR ŞI MOTOCICLETELOR

4761 Comerţ cu amănuntul al cărţilor, în magazine specializate

4762 Comerţ cu amănuntul al ziarelor şi articolelor de papetărie, în magazine specializate

4763 Comerţ cu amănuntul al discurilor şi benzilor magnetice, cu sau fără înregistrări audio video în magazine specializate

4778 Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
58. ACTIVITĂŢI DE EDITARE

5811 Activităţi de editare a cărţilor

5812 Activităţi de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similare

5813 Activităţi de editare a ziarelor

5814 Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor

5819 Alte activităţi de editare

5821 Activităţi de editare a jocurilor de calculator

5829 Activităţi de editare a altor produse software

59. ACTIVITĂŢI DE PRODUCŢIE CINEMATOGRAFICĂ

5911 Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune

5912 Activităţi post-producție cinematografică, video şi de programe de televiziune

5913 Activităţi de distribuţie a filmelor cinematografice, video şi a programelor de televiziune

5914 Proiecţia de filme cinematografice

5920 Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală

 60. ACTIVITĂŢI DE DIFUZARE ŞI TRANSMITERE DE PROGRAME

6010 Activităţi de difuzare a programelor de radio

6020 Activităţi de difuzare a programelor de televiziune

 61. TELECOMUNICAŢII

6110 Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu

6120 Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv prin satelit)

 62. ACTIVITĂŢI DE SERVICII ÎN TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

6201 Activităţi de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)

6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul

6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei

 63. ACTIVITĂŢI DE SERVICII INFORMATICE

6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe

6312 Activităţi ale portalurilor web

6391 Activităţi ale agenţiilor de ştiri

6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.

 69. ACTIVITĂŢI JURIDICE ŞI DE CONTABILITATE

6920 Activități de contabilitate și audit financiar, consultanta în domeniul fiscal;

72. CERCETARE-DEZVOLTARE

7220 Cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste

 73. PUBLICITATE ŞI ACTIVITĂŢI DE STUDIERE A PIEŢEI

7311 Activităţi ale agenţiilor de publicitate

7312 Servicii de reprezentare media

7320 Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice

 74. ALTE ACTIVITĂŢI PROFESIONALE, ŞTIINŢIFICE ŞI TEHNICE

7410 Activităţi de design specializat

7420 Activităţi fotografice

7430 Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi)

7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.

77. ACTIVITĂŢI DE ÎNCHIRIERE ŞI LEASING

7722 Închirierea de casete video şi discuri (CD-uri, DVD-uri)

 82. ACTIVITĂŢI DE SECRETARIAT, SERVICII SUPORT ŞI ALTE ACTIVITĂŢI DE SERVICII PRESTATE ÎN PRINCIPAL ÎNTREPRINDERILOR

8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor;

 85. ÎNVĂŢĂMÂNT

8510 Învăţământ preşcolar

8520 Învăţământ primar

8551 Învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional

8552 Învăţământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice etc.)

8553 Şcoli de conducere (pilotaj)

8559 Alte forme de învăţământ n.c.a.

90. ACTIVITĂŢI DE CREAŢIE ŞI INTERPRETARE ARTISTICĂ

9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)

9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)

9003 Activităţi de creaţie artistică

9004 Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole

91. ACTIVITĂŢI ALE BIBLIOTECILOR, ARHIVELOR, MUZEELOR

9101 Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor

9102 Activităţi ale muzeelor

9103 Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice şi a altor obiective de interes turistic

9104 Activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi ale rezervaţiilor naturale

 93. ACTIVITĂŢI SPORTIVE, RECREATIVE ŞI DISTRACTIVE

9311 Activități ale bazelor sportive;

9312 Activități ale cluburilor sportive;

9313 Activităţi ale bazelor sportive

9319 Activităţi ale cluburilor sportive

9321 Bâlciuri şi parcuri de distracţii

9329 Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a

Lansare apel de proiecte Consolidarea antreprenoriatului cultural și dezvoltarea audienței și a publicului (sesiunea 3)

Prezentul apel se adresează exclusiv proiectelor care conduc la atingerea următorilor indicatori de Program:

 • 74 locuri de muncă create;
 • 19.000 de participanți la activitățile culturale;
 • 10 IMM-uri sprijinite;
 • 64 profesioniști cu competențe/expertiză dezvoltate la locul de muncă;
 • 160 activități de artă contemporană sprijinite;
 • 10 abordări inovatoare referitoare la patrimoniul cultural, sprijinite în vederea dezvoltării publicului;
 • 5 producții referitoare la minorități sociale, etnice și culturale,  altele decât minoritatea romă;
 • 17 proiecte care implică cooperarea cu un partener de proiect din Statele Donatoare în domeniul artei contemporane. 

Programul RO-CULTURA este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021 și are ca obiectiv general consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului cultural.
Prin acest apel de proiecte se urmărește sprijinirea sectoarelor culturale și creative prin: consolidarea antreprenoriatului cultural, dezvoltarea publicului și întărirea cooperării culturale și a schimbului cultural între Statele Donatoare și România.
Acest apel de proiecte vizează creșterea gradului de acces al indivizilor la cultură, promovarea diversității culturale și consolidarea dialogului intercultural. În plus, este urmărită dezvoltarea abilităților antreprenoriale ale experților culturali implicați în proiectele selectate, aceasta urmând să contribuie la dezvoltarea audienței și la creșterea accesului la cultură.
Pentru ca activitățile culturale să aibă un impact mai mare este încurajat transferul de cunoștințe și experiență între organizațiile din România și Statele Donatoare, precum și producția în comun a evenimentelor artistice.
Suma totală alocată prezentului apel de proiecte este de 2.600.000 euro.
Valoarea sprijinului financiar nerambursabil ce poate fi acordat unui proiect este cuprinsă între 50.000,00 euro și 200.000,00 euro, reprezentând 100% din totalul costurilor eligibile ale proiectului.
Prezentul apel de proiecte intră sub incidența normelor europene și naționale privind acordarea ajutorului de minimis. Ajutorul de minimis se acordă sub formă de sprijin financiar nerambursabil.
Valoarea brută totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice nu poate depăşi echivalentul în lei a 200.000 Euro (la data semnării contractului de finanțare) pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi (2 ani fiscali încheiați anteriori și anul fiscal în curs), indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naţionale sau europene.
În contextul Schemei de ajutor de minimis, doar promotorul de proiect este beneficiar al avantajului din perspectiva reglementărilor incidente ajutorului de minimis.

Parteneri de proiect din România: orice entitate publică sau privată, comercială sau necomercială, inclusiv organizație neguvernamentală, astfel cum este definită la capitolul 5 din Ghidul Solicitantului, cu personalitate juridică, înființată în România, a cărei activitate este, printre altele, în sectoarele culturale și creative (astfel cum sunt definite în Regulamentul UE nr. 1295/2013), conform documentelor statutare/ constitutive/ de înființare.
Parteneri de proiect din Statele Donatoare: orice entitate publică sau privată, comercială sau necomercială, inclusiv organizație neguvernamentală, astfel cum este definită la capitolul 5 din Ghidul solicitantului, cu personalitate juridică, înființată în unul dintre statele donatoare, a cărei activitate principală este în sectoarele culturale și creative (astfel cum sunt definite în Regulamentul UE nr. 1295/2013), conform documentelor statutare/ constitutive/ de înființare.
Partenerul de proiect trebuie să respecte toate criteriile de eligibilitate prevăzute la secțiunea 7.2 din Ghidul Solicitantului.

Dosarele de finanțare vor fi depuse exclusiv în format electronic, prin EMSC, accesând următorul link: emsc.ro-cultura.ro
Detalii: link

Ministerul Culturii lansează sesiunea anuală de finanțare prin Programul ACCES

Ministerul Culturii lansează sesiunea anuală de finanțare prin Programul ACCES, dedicată și anul acesta operatorilor culturali din zona independentă. Domeniile pentru care se pot transmite oferte culturale sunt: teatru, muzică, dans, arte vizuale, patrimoniu imaterial.
Suma alocată pentru finanţarea sesiunii de selecţie în cadrul Programului ACCES 2021 este de 1.000.000 lei. Suma maximă care poate fi solicitată pentru un proiect/acțiune culturală este de 50.000 lei.
Pentru a fi eligibile, ofertele culturale depuse în cadrul Programului  ACCES 2021 trebuie să se desfăşoare în intervalul  3 septembrie – 31 octombrie 2021.
Dosarul de participare va fi transmis în format fizic, pe adresa Ministerului Culturii- Bulevardul Unirii nr. 22, sector 3, București - pentru Direcția Cultură Scrisă și Creație Contemporană, cu mențiunea pe plic „Proiect  Program ACCES 2021”.
Data limită pentru transmiterea dosarului de participare este 3 august 2021, data poștei.
Dosarul de participare depus trebuie să cuprindă următoarele documente: 

 • Cererea de finanţare nerambursabilă tipizată, completată şi semnată de către reprezentantul legal al solicitantului (Anexa 2). Cererea de finanţare nerambursabilă se completează prin descărcarea formularului tipizat, de la adresa www.cultura.ro.
 • Copia, certificată „conform cu originalul” şi semnată pe fiecare pagină, a hotărârii judecătoreşti de înfiinţare, definitivă şi irevocabilă, care să ateste personalitatea juridică, unde este cazul.
 • Copia, certificată „conform cu originalul” şi semnată pe fiecare pagină, a actului constitutiv, a statutului şi a actelor doveditoare ale sediului (contract de comodat/ de închiriere etc, după caz, aflate în termenul de valabilitate) şi patrimoniului ale solicitantului, precum şi actele adiţionale, după caz.
 • Copia certificată “conform cu originalul” a certificatului de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, actualizat (unde este cazul, în conformitate cu legislaţia în vigoare).
 • Certificatul de atestare fiscală eliberat de ANAF în original, aflat în termenul de valabilitate.
 • Certificatul de atestare fiscală eliberat de autoritățile publice locale în original, aflat în termenul de valabilitate.
 • Copie certificată “conform cu originalul” a certificatului de înregistrare de la Registrul Comerțului/Judecătorie sau alte acte doveditoare ale dobândirii personalității juridice.
 • CV-urile membrilor echipei.
 • OPIS al dosarului semnat de solicitant.

Toate informaţiile legate de modul de aplicare pentru această sesiune de finanţare nerambursabilă, procedura de selecţie a ofertelor culturale din cadrul Programului ACCES 2021, organizarea şi funcţionarea comisiilor, precum şi procedura de soluţionare a contestaţiilor, se regăsesc în anexele alaturate.
CALENDARUL SESIUNII DE FINANȚARE A PROGRAMULUI ACCES 2021: link

OPEN CALL - Co-finanțarea de proiecte în domeniul traducerii unor lucrări reprezentative ale literaturii sârbe în limbi străine în anul 2021

MINISTERUL CULTURII ȘI INFORMAȚIEI din Serbia,

Departamentul Producțiilor Artistice Contemporane și Industriilor Creative

 Anunță   OPEN CALL

pentru co-finanțarea de proiecte în domeniul traducerii unor lucrări reprezentative ale literaturii sârbe în limbi străine în anul 2021

  Subiectul Open Call-ului este: co-finanțarea proiectelor în domeniul traducerii operelor reprezentative ale literaturii sârbe în limbi străine.

Scopul general al Open Call-ului este: să încurajeze traducerea operelor reprezentative ale literaturii sârbe în limbi străine.

Open Call-ul în domeniul traducerii operelor reprezentative ale literaturii sârbe în limbi străine poate fi aplicat din următoarele domenii literare: poezie, proză, dramă, literatură pentru copii (cu excepția cărților ilustrate și manuale), antologii și selecții tematice și lucrări teoretice în domeniul culturii și artei destinate publicului larg.

Prioritatea pentru sprijinirea traducerilor în limbi străine va fi acordată operelor clasice ale literaturii sârbe, precum și lucrărilor care au fost apreciate de către experți.

Cea mai mică sumă care va fi finanțată și co-finanțată pe proiect: 100.000,00 dinari.

Participantul la Open Call-ul în domeniul traducerii operelor reprezentative ale literaturii sârbe în limbi străine trebuie să prezinte următoarele documente:

 Un extras din registrul corespunzător sau un certificat de înregistrare a unei persoane juridice din care se poate vedea că participantul este înregistrat exclusiv sau predominant pentru activitatea de publicare.

 1. Extras din instanță sau din alt registru care demonstrează că editorului străin nu i s-a emis o măsură finală care interzice desfășurarea activităților de publicare în termen de doi ani de la anunțarea Open Call-ului.
 2. A semnat sau parafat un acord privind drepturile de autor cu un scriitor din Serbia (succesorul autorului) sau un editor autorizat a cărui intenție este să traducă.
 3. Contract semnat sau parafat cu traducătorul lucrării în cauză.
 4. Un portofoliu actualizat care conține cel puțin patru opere literare și artistice. (se consideră portofoliu actualizat pentru perioada 2019/2020 sau 2020/2021).
 5. CV-ul traducătorului sau lista de traduceri a traducătorului.
 6. Cartea de tradus (copie fizică a cărții din care poate fi văzut titlul, autorul, editorul etc.). Un editor sârb sau autorul cărții poate îndeplini această condiție.
 7. Declarația participanților la competiție care indică motivele alegerii unui anumit titlu, precum și descrierea planului de promovare a titlului tradus în teritoriile din afara Republicii Serbia.
 8. Formular completat: Date despre participantul la concurs (ATASAMENT: O2).
 • Formular de înscriere completat (ATASAMENT: O1).
 • Solicitantul înregistrat în afara teritoriului Republicii Serbia trebuie să prezinte instrucțiuni privind plata la un cont în valută străină deschis la o bancă comercială cu un cod SWIFT și IBAN clar indicat.

 Cererea și alte documente legate de cerere trebuie să fie în sârbă sau engleză.

 Din fondurile destinate acestui scop în bugetul Ministerului Culturii și Informației, 70% este în principiu destinat sprijinului pentru editorii străini, iar 30% pentru sprijinul editorilor interni. Sprijinul financiar este oferit exclusiv pentru traducerea operei și nu pentru costurile de tipărire, distribuire sau pregătire a cărții pentru tipărire.

 Pentru ca asistența financiară să fie plătită unui editor străin, acesta trebuie să trimită mai întâi șase (6) exemplare ale cărții traduse la Ministerul Culturii și Informației.

Participantul la competiție trebuie să trimită formularele O1 și O2 completate și semnate cu documentele solicitate de la acest Open Call, așa cum sunt indicate în titlul Condiții formale. Formularele pot fi găsite pe site-ul web al Ministerului Culturii și Informației (www.kultura.gov.rs).

Sprijinul Ministerului Culturii și Informației din Republica Serbia trebuie să fie clar indicat pe toate exemplarele cărții a căror traducere este susținută financiar. Sigla și textul ministerului vor fi trimise prin e-mail la adresa editorului.

Comisia de experți formată de Ministerul Culturii și Informației decide asupra selectării proiectelor în funcție de concursul anunțat. Comisia de experți va lua deciziile în funcție de frecvența și justificarea literară a sprijinului pe care l-au primit lucrările autorilor contemporani în competițiile anterioare.

Criteriile de selecție a proiectelor finanțate și co-finanțate din bugetul Republicii Serbia pentru domeniul cultură sunt stabilite la Articolul 4 din Reglementări privind modalitatea, criteriile și standardele de selecție a proiectelor culturale finanțate și co-finanțate din bugetul Republicii Serbia, (vezi site-ul web: www.kultura.gov.rs/propisi/propisiukulturi). Proiectele finanțate și co-finanțate din bugetul Republicii Serbia trebuie să îndeplinească cel putin trei criterii enumerate în acesta.

Proiectele finanțate și co-finanțate din bugetul Republicii Serbia vor fi evaluate pe baza următoarelor criterii tehnice:

 1. respectarea cerințelor formale ale Open Call-ului: documentație completă cu o descriere a proiectului și informații detaliate și cu specificarea clară a timpului și locului de desfășurare a proiectului;
 2. furnizarea unei specificații detaliate a costurilor proiectelor, cu o defalcare a tuturor surselor de finanțare, care vor fi utilizate;
 3. contractantul trebuie să-și fi îndeplinit obligațiile față de minister în cadrul proiectelor susținute anterior (raport narativ și de implementare financiară prezentat).

 Nu sunt luate în considerare următoarele:

 1. proiecte unice care au fost deja sprijinite în competițiile anterioare ale ministerului,
 2. proiecte de natură clar comercială.

 Dreptul de a participa la acest Ope Call îl au: instituții, asociații artistice și alte asociații și organizații / persoane juridice, care sunt înregistrate în Republica Serbia și în afara teritoriului Republicii Serbia, sau editori profesioniști străini înregistrați exclusiv sau în principal pentru a publica în afara Republicii Serbia.

Instituțiile culturale fondate de Republica Serbia, care sunt finanțate în conformitate cu Articolul 74 din Legea culturii, nu au dreptul de a participa la acest Open Call.

Un proiect poate fi depus doar la o singură competiție a ministerului.

 Pentru a fi luate în considerare, cererile depuse trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

 1. transmise exclusiv prin poștă (adresă: Ministerul Culturii și Informației, Vlajkovićeva 3, Belgrad, cu indicația „Open Call pentru proiecte de co-finanțare a proiectelor de traducere a operelor reprezentative ale literaturii sârbe în limbi străine în 2021”)
 2. în 4 exemplare ale formularului de cerere pentru Open Call-ul de co-finanțare a proiectelor de traducere a operelor reprezentative ale literaturii sârbe în limbi străine în 2021 (denumit în continuare formular)
 3. Dacă un solicitant depune mai multe proiecte, acesta va depune o cerere separată pentru fiecare proiect.

 Formularul de cerere pentru proiectul de traducere a operelor reprezentative ale literaturii sârbe în limbi străine poate fi descărcat de pe site-ul oficial al Ministerului www.kultura.gov.rs.

Competiția este deschisă în perioada 19 ianuarie - 9 martie 2021.

 Materialele competiției nu vor fi returnate.

 Rezultatele acestei competiții vor fi publicate pe site-ul oficial al Ministerului Culturii și Informației, în termen de cel mult 60 de zile de la data încheierii Open Call-ului. În acest fel, Ministerul Culturii și Informației va informa toți solicitanții și publicul larg despre rezultatele competiției.

 Editorul este obligat să publice traducerea operei pentru care au fost aprobate fondurile până la 1 decembrie 2021.

 Informații suplimentare pot fi obținute la Ministerul Culturii și Informației în fiecare zi lucrătoare de la 13.00 la 15.30: prin telefon +381 11 3398-026, sau prin e-mail: mladen.veskovic@kultura.gov.rs - proiect de traducere a operelor reprezentative ale literaturii sârbe în limbi străine.

Comitetul nu va lua în considerare documentația incompletă (documentația trebuie să fie  completă și Formularul de cerere trebuie completat în întregime).

Materialele primite după data anunțată vor fi respinse.

 Biroul de Diplomatie Publica al Ambasadei  SUA anunta ca accepta propuneri de proiecte pentru Fondul Ambasadorial pentru Conservarea Obiectivelor Culturale (AFCP) Editia 2021.

Prima etapa de inscriere pentru AFCP 2021 este una nesperat de usoara, in comparatie cu anii precedenti, dar in acelasi timp definitorie pentru sansele de a trece in etapa a doua. Pentru aceasta etapa, institutiile culturale interesate nu mai au obligatia de a trimite un pachet intreg de documente si formulare financiare, ca in anii precedenti, ci doar o asa-numita nota de concept in format Word.
Fondul Ambasadorial pentru Conservarea Obiectivelor Culturale  sprijina conservarea, an de an, a obiectivelor de genul: cladiri istorice si situri arheologice, obiecte si colectii culturale/de patrimoniu,  obiecte arheologice si etnografice, picturi, sculpturi, manuscrise, muzica traditionala, mestesuguri etc.
Termenul limita de trimitere a proiectelor este 18 noiembrie 2020 inclusiv.

Cu multumiri si deosebita consideratie,
Isabella Alexandrescu
Outreach programs coordinator
Public Diplomacy Office
U.S. Embassy Bucharest


Mai multe detalii puteți accesa, AICI.

Administraţia Fondului Cultural Naţional, instituție aflată în subordinea Ministerului Culturii, anunţă un nou apel de finanțare, sesiunea I/2021, care se deschide astăzi, pe 1 septembrie 2020, destinat proiectelor culturale care se vor derula între ianuarie și 15 noiembrie 2021. În contextul impredictibilității generale cauzate de criza sanitară, Consiliul AFCN a decis ca lansarea apelului pentru programe multianuale să fie amânată pentru sesiunea a II-a, ce va fi lansată în martie 2021. 

Pentru Sesiunea 1/2021 vor fi acordate finanţări nerambursabile pentru proiecte culturale derulate în perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanţare şi 15.11.2021. Bugetul disponibil pentru această sesiune este de 15.000.000 lei și acoperă cele douăsprezece arii de finanţare, arte vizuale, teatru, muzică, dans, noile media, educație prin cultură, intervenție culturală, patrimonial cultural material și imaterial, promovarea culturii scrise,  proiecte cu carater repetitiv , rezidențe de creație. 

În urma consultării online cu operatorii culturali, organizată în luna august, Consiliul AFCN a decis menținerea a cinci priorități pe fiecare arie de finanțare și sprijinirea adaptării proiectelor artistice la noile condiții de prezentare și difuzare, atât prin punerea în aplicare a măsurilor de siguranță sanitară prevăzute de lege, cât și prin încurajarea producerii şi difuzării activităților/evenimentelor artistice prin intermediul platformelor digitale diverse. 

De asemenea, în urma consultării cu reprezentanții Consiliului Concurenței a rezultat faptul că, întrucât AFCN nu aplică în procedura de finanțare o schemă de minimis sau de ajutor de stat, nu sunt eligibile pentru finanțarea nerambursabilă din Fondul Cultural Național proiectele co-finanțate din alte fonduri publice care aplică scheme de minimis/de ajutor de stat.

Mai multe detalii puteți accesa, AICI.

PROGRAMUL RO-CULTURA: APEL „CONSOLIDAREA ANTREPRENORIATULUI CULTURAL ȘI DEZVOLTAREA AUDIENȚEI ȘI A PUBLICULUI”

Ministerul Culturii, prin Unitatea de Management a Proiectului, în calitate de Operator al Programului RO-CULTURA, finanțat prin Granturile SEE 2014 – 2021, anunță lansarea celei de-a doua sesiuni a apelului de finanțare „Consolidarea antreprenoriatului cultural și dezvoltarea audienței și a publicului”. 

Apelul vizează creșterea gradului de acces la cultură, promovarea diversității culturale și consolidarea dialogului intercultural. Pentru ca activitățile culturale să aibă un impact mai mare, transferul de cunoștințe și expertiză între organizațiile din România și Statele Donatoare (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) este încurajat, împreună cu producția în comun a evenimentelor artistice.

Bugetul prezentului apel de proiecte este de 2.000.000 Euro.

Valoarea sprijinului financiar nerambursabil ce poate fi acordat unui proiect este între 50.000 Euro și 200.000 Euro

Pentru a fi eligibile, propunerile de proiecte trebuie să conducă la atingerea indicatorilor de Program ce vizează: crearea de locuri de muncă, organizarea de activități de artă contemporană, creșterea numărului de participanți la activitățile culturale, sprijinirea IMM-urilor din sectorul cultural, dezvoltarea de competențe și expertiză la locul de muncă, abordarea inovativă a patrimoniului cultural, producții referitoare la minorități sociale, etnice și culturale.

 Solicitanți eligibili fac parte din următoarele categorii:

 • instituție publică de cultură (muzeu, teatru, operă, operetă, filarmonică, bibliotecă, arhivă, centru cultural etc.);
 • organizație neguvernamentală, constituită în baza Legii nr. 21/1924 pentru persoanele juridice (Asociații și Fundații) sau aOrdonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
 • societate comercială constituită în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioareSAU societate cooperativă constituită în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei (republicată).

Proiectele vor avea o durată cuprinsă între 6 luni și 24 de luni.

Data limită de depunere a proiectelor: 01.07.2020, ora 16:00.

Proiectele se depun online în cadrul sistemului de management electronic al Programului RO-CULTURA (EMSC) care poate fi accesat la adresa emsc.ro-cultura.ro.

Ghidul solicitantului și anexele aferente sunt disponibile pe www.ro-cultura.ro.

Informații suplimentare pot fi solicitate la adresa de email: office@ro-cultura.ro sau telefon/fax: 021.223.03.46.

 Mult succes tuturor!

 Despre Granturile SEE

Granturile SEE reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din estul și sudul Europei și statele baltice.

Aceste mecanisme de finanțare sunt stabilite în baza Acordului privind Spațiul Economic European, ce reunește statele membre UE și Islanda, Liechtenstein și Norvegia ca parteneri egali pe piața internă.

În total, cele trei state au contribuit cu €3,3 miliarde între 1994 și 2014 și €1,55 miliarde pentru perioada de finanțare 2014-2021.

Mai multe detalii disponibile aici: https://www.ro-cultura.ro/apel-2122-s2

Adresă

 Bulevardul Unirii nr. 22, Sector 3, Bucuresti 030833

telefon +40 212228291

comunicare@cultura.ro

fax +40 212228291

 

VCNT - Visitorcounter

Today 6

Week 185

Month 635

All 68602

Currently are 2 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Ministerul Culturii este autoritatea publică centrală responsabilă de elaborarea și aplicarea strategiei și politicilor în domeniul culturii.