Muzee și colecții

Muzeele şi colecţiile publice, precum şi secţiile şi filialele acestora se înfiinţează numai în baza avizului prealabil al Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor.

- Avizul prealabil pentru înfiinţarea unui muzeu sau a unei colecţii publice se solicită numai de proprietarul ori de titularul dreptului de administrare a bunurilor culturale mobile care urmează a constitui patrimoniul cultural al muzeului sau al colecţiei publice respective.
Avizul prealabil pentru înfiinţarea unui muzeu sau a unei colecţii publice se acordă în baza unei documentaţii care să ateste îndeplinirea următoarelor criterii:

a)existenţa unui patrimoniu cultural mobil propriu, constituit sistematic şi coerent;

b)existenţa unui spaţiu adecvat funcţionării unui muzeu sau a unei colecţii publice şi organizării unei activităţi specific muzeale, conform prevederilor legale în vigoare;

c)existenţa unei organigrame adecvate structurii şi specificului muzeului sau colecţiei publice pentru care se solicită avizul prealabil;

d)dovada existenţei surselor de finanţare pentru susţinerea activităţii muzeului sau a colecţiei publice pentru o perioadă de cel puţin un an, din partea persoanei fizice ori juridice care solicită avizul prealabil.
Documentaţia necesară în vederea obţinerii avizului prealabil pentru înfiinţarea muzeelor şi colecţiilor publice

În vederea obţinerii avizului prealabil pentru înfiinţarea muzeelor şi colecţiilor publice, persoana fizică sau juridică depune la direcţia judeţeană pentru cultură, respectiv a municipiului Bucureşti, în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul, respectiv sediul, următoarea documentaţie:

a)cererea de solicitare a avizului prealabil pentru înfiinţarea muzeului sau a colecţiei publice, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele criterii;

b)motivarea intenţiei de înfiinţare a muzeului, incluzând enunţarea misiunii acestuia, a scopurilor şi obiectivelor sale de activitate;

c)prezentarea grupului-ţintă/beneficiarilor, a impactului asupra comunităţilor/colectivităţilor cărora se adresează;

d)lista bunurilor culturale ce vor constitui patrimoniul muzeului sau al colecţiei publice, cu menţionarea denumirii tipologice a bunului, a titlului bunului în cazul lucrărilor de artă, a autorului şi a provenienţei bunurilor, cu specificarea sursei din care provine bunul: donaţie, achiziţie, descoperire rezultată dintr-o cercetare de teren, arheologică, etnografică etc., precum şi a informaţiilor despre localizarea bunului, specificând zona şi perioada în care acesta a fost creat;

e)dovada existenţei unui sediu/spaţiu pentru muzeul sau colecţia publică, împreună cu planurile acestuia, cuprinzând alocarea spaţiilor şi cu menţionarea circuitului administrativ, de vizitare sau de depozitare;

f)planul expoziţional şi tematica expoziţională;

g)proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare a muzeului sau a colecţiei publice, proiectul de organigramă şi statul de funcţii;

h)proiecţia bugetară pentru organizarea muzeului sau a colecţiei publice;

i)graficul activităţii de organizare a muzeului sau a colecţiei publice, cu menţionarea termenelor de desfăşurare a acţiunilor specifice;

j)proiecţia bugetară pentru primul an de funcţionare a muzeului sau a colecţiei publice;

k)planul de activităţi pentru primul an de funcţionare a muzeului sau a colecţiei publice;

l)documentaţie atestând capacitatea organizatorică a solicitantului: experienţa naţională sau internaţională, colaborări şi parteneriate cu autorităţile publice, cu alte organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale din ţară şi din străinătate, după caz;

m)nominalizarea partenerilor şi a responsabililor de proiect, însoţite de CV-urile acestora.

(2)Documentaţia depusă trebuie să poarte semnătura solicitantului, respectiv semnătura solicitantului şi ştampila persoanei juridice, pe fiecare pagină.

CERERE SOLICITARE AVIZ PREALABIL

Acreditarea reprezintă procedura specifică prin care se certifică faptul că muzeul sau colecţia publică pentru care se solicită acreditarea desfăşoară activităţile specifice îndeplinirii funcţiilor principale ale unui muzeu sau ale unei colecţii publice, după caz, la un nivel cel puţin minimal, potrivit Legii muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003, republicată.

Acreditarea muzeelor şi a colecţiilor publice se face în baza următoarelor criterii:

a)administrarea unui patrimoniu cultural constituit şi dezvoltat pe baze ştiinţifice, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

b)existenţa personalului calificat, corespunzător funcţiilor de bază, în număr suficient pentru derularea activităţilor specifice, conform dispoziţiilor Legii nr. 311/2003, republicată, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare;

c)desfăşurarea activităţilor de cercetare ştiinţifică a patrimoniului muzeal administrat, conform planificărilor anuale de cercetare;

d)documentarea patrimoniului muzeal administrat şi menţinerea unui sistem actualizat de evidenţă a acestuia, inclusiv prin intermediul registrului informatizat;

e)asigurarea conservării şi, după caz, a restaurării patrimoniului muzeal administrat;

f)existenţa unor spaţii de depozitare şi expunere organizate ştiinţific şi dotate pentru a asigura conservarea bunurilor culturale, conform prevederilor legale în vigoare;

g)punerea în valoare a patrimoniului muzeal sau al colecţiilor publice prin organizarea de expoziţii permanente şi temporare, organizarea de programe şi activităţi educative destinate publicului, precum şi prin activităţi de marketing cultural (editare de materiale de promovare etc.).

Documentaţia necesară în vederea acreditării

În vederea obţinerii acreditării muzeului sau a colecţiei publice, solicitantul va depune la direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor, în cazul muzeelor şi al colecţiilor publice aflate în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor, precum şi a altor autorităţi publice centrale, sau la serviciul deconcentrat al Ministerului Culturii şi Cultelor în a cărui arie de competenţă îşi desfăşoară activitatea muzeul sau colecţia publică, în restul situaţiilor, următoarele documente:

a)solicitarea scrisă pentru acordarea acreditării muzeului sau a colecţiei publice, cu precizarea denumirii şi a formei de organizare ale muzeului sau ale colecţiei publice, în care să se menţioneze autoritatea ori instituţia tutelară sau, după caz, persoana juridică de drept privat ori persoana fizică în subordinea, respectiv în proprietatea căreia se află muzeul sau colecţia publică;

b)descrierea şi un scurt istoric ale instituţiei muzeale, respectiv ale colecţiei publice;

c)rapoarte de activitate, centralizate pe ultimii 3 ani sau pe perioada scursă de la ultima acreditare, corelate prin indicatori de performanţă cu planurile de activitate corespunzătoare;

d)raport privind starea de conservare a patrimoniului muzeal, întocmit de o comisie internă formată din specialişti în domeniul conservării şi restaurării, pe baza proceselor-verbale de constatare periodică, a fişelor de conservare actualizate şi a celor de restaurare, precum şi a altor documente relevante;

e)planul de restaurare a bunurilor culturale pentru următorii 2 ani, structurat pe priorităţi;

f)organigrama, statul de funcţii, alte documente relevante pentru organizarea şi funcţionarea muzeului sau ale colecţiei publice şi pentru calificarea personalului de specialitate în raport cu funcţia ocupată;

g)planificarea strategică pe termen mediu a activităţii muzeului sau a colecţiei publice;

h)planul de cercetare ştiinţifică a patrimoniului muzeal administrat, pentru următorul an, în cazul muzeelor;

i)planul de valorificare expoziţională a patrimoniului muzeal administrat, pentru următorul an calendaristic;

j)alte documente relevante pentru îndeplinirea criteriilor de acreditare.

(2)Solicitarea scrisă pentru acordarea acreditării muzeului sau a colecţiei publice, prevăzută la alin. (1) lit. a), cu excepţia persoanelor fizice şi a persoanelor juridice de drept privat, se va depune într-un exemplar şi la direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor.

(3)Rapoartele de activitate prevăzute la alin. (1) lit. c) vor conţine obligatoriu următoarele informaţii:

a)situaţia bunurilor culturale intrate în inventar, respectiv a achiziţiilor, donaţiilor şi obiectelor provenind din săpături arheologice;

b)situaţia împrumuturilor, interne şi internaţionale, de bunuri culturale mobile, în vederea organizării expoziţiilor;

c)numărul de fişe analitice de evidenţă, fişe de conservare şi fişe de restaurare întocmite;

d)numărul de înregistrări efectuate în registrul informatizat raportat la numărul total de obiecte înscrise în inventar;

e)numărul bunurilor culturale clasate;

f)numărul bunurilor culturale pentru care s-a iniţiat procedura de clasare raportat la numărul obiectelor înregistrate în inventarul muzeului sau al colecţiei publice;

g)numărul publicaţiilor elaborate: ghiduri, cataloage de expoziţii, volume cu caracter ştiinţific şi alte categorii de publicaţii;

h)numărul expoziţiilor temporare, interne şi internaţionale, cu indicatorii de performanţă aferenţi;

i)proiectele culturale asociate expoziţiei de bază;

j)numărul programelor şi activităţilor educative;

k)numărul de vizitatori;

l)prezentarea activităţilor de marketing cultural: pagina de internet, materialele de promovare tipărite, campaniile publicitare şi alte modalităţi de promovare a muzeului sau a colecţiei publice;

m)numărul obiectelor restaurate anual, prezentate sub forma unei liste detaliate pe suporturi materiale;

n)lista dotărilor cu aparatura specifică măsurării şi înregistrării parametrilor microclimatici.

- Documentele prevăzute la art. 5 alin. (1) se vor depune de către solicitant atât pe suport hârtie, purtând semnătura solicitantului şi a conducătorului muzeului sau al colecţiei publice, cât şi pe suport numeric.
Adresă

 Bulevardul Unirii nr. 22, Sector 3, Bucuresti 030833

telefon +40 212228291

comunicare@cultura.ro

fax +40 212228291

 

VCNT - Visitorcounter

Today 8

Week 94

Month 685

All 67605

Currently are one guest and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Ministerul Culturii este autoritatea publică centrală responsabilă de elaborarea și aplicarea strategiei și politicilor în domeniul culturii.